KİFOZ

Omurganın sagital (yan) plan sorunlarından en sık görüleni kifoz hastalığıdır. Kifoz hastalığı omurganın normal lateral eğriliğinin artması olarak değerlendirilmektedir. T5 üst son-plağı ile T12 alt son-plağı arasından ölçülen Cobb açısının 10°-40° arasında olması normal olarak kabul edilir [15]

Adölesan dönemde görülen kifozun en sık nedeni Scheuermann kifozudur. Bunun dışında travma, enflamatuar hastalıklar, spinal tümörler, enfeksiyon hastalıkları, nöromuskuler hastalıklar, meningomyelosel, nörofibramatozis, laminektomi gibi iyatrojenik nedenler de kifoza neden olabilmektedir.

Scheuermann kifozu, torakal bölge sagital planda omurga eğriliğine yol açan, puberte öncesi başlayan ve adölesan dönemde daha da belirginleşen hastalıktır [16].Etyopatogenezine yönelik yapılan çalışmalarda nedeni tam olarak aydınlatılamamıştır [17]. Olguların çoğunda hastalık çok az semptoma yol açar ve ileri bir deformiteye neden olmaz. Ağrı, Scheuermann kifozlu hastaların %60’ında hekime başvurunun ana nedenidir. Özellikle adölesan dönemde sırt ağrısına neden olan hastalık, iskelet gelişiminin tamamlanmasından sonra daha az semptom verir.

Ağrının lokalizasyonu genellikle deformitenin yeri ile ilişkilidir. Omurgada yerleşim yerine göre iki tipe ayrılır; orta torasik bölgede (tip I). En çok görülen tip budur. Alt torasik bölgede (tip II). Deformitenin değerlendirilmesinde postural kifozdan ayrımını sağlamada öne eğilme (fleksiyon) testi faydalıdır. Scheuermann kifozunda öne eğilmede eğriliğin tepe noktasında keskin bir açılanma meydana gelirken postural kifozda eğrilik daha yuvarlak bir hal alır.

Scheuermann kifozunda tedaviye karar verilirken; eğrilin şiddetine, maturiteye, hastanın yaşı ve ağrı, paraparezi gibi eşlik eden semptomların varlığı göz önünde tutulmalıdır. Cerrahi tedavinin tek ve mutlak endikasyonu nörolojik defisittir. Bunun dışında cerrahi endikasyonlar görecelidir. Bunlardan bazıları; hızlı ilerleyen eğrilikler, cerrahi dışı yöntemlerle geçmeyen ağrı,  torakalde 80°, toraklomber bölgede 65°’nin üzeri eğrilikler.

Scheuermann kifozun en sık görülen tipi olan torakal Scheuermann kifozu’nda eğriliğin tepe noktasının genellikle T8’de veya daha üst seviyelerde olması nedeniyle TLSO korselerin kullanımı eğriliği düzeltmek için yeterli olmaz. Torakal Scheuermann kifozlu hastalarda tedavi için sıklıkla Milwaukee korsesi kullanılmaktadır.Korse kullanımı için eğriliğin esnek olması önemlidir.